IV Niedziela Słowa Bożego

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 2023
INTRONIZACJA KSIĘGI PISMA ŚWIĘTEGO W RODZINIE

 

Rodzina gromadzi się wokół nakrytego obrusem stołu, na którym położone są: otwarta księga Pisma Świętego i świeca.

Prowadzący (P): W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy (W): Amen.

Prowadzący zapala świecę, mówiąc:

P: Światło Chrystusa! W. Bogu niech będą dzięki.

P: Spotykamy się w naszym rodzinnym gronie, aby prosić Boga o dar chętnego i wytrwałego czytania Pisma Świętego, rozważania jego treści i wprowadzania Słowa Bożego w czyn.

Chwila ciszy, następnie prowadzący mówi:

P: Boże, nasz najlepszy Ojcze! Ty nieustannie przemawiałeś do ludzi poprzez proroków, a w wybranym przez Ciebie czasie przemówiłeś do nas przez swego Syna. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest światłem dla naszego życia. Daj nam siły, abyśmy go uważnie słuchali i wytrwale wprowadzali w życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

P: Posłuchajmy teraz Słowa Bożego. Jezus Chrystus chce uświadomić nam jak ważną rzeczą jest Słowo Boże w naszym życiu i w naszej relacji do Niego jako naszego Nauczyciela i Pana.

EWANGELIA (Łk 8,19-21) Wszyscy stoją. Ewangelię odczytuje prowadzący.

P:+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po skończeniu czytania:

P: Oto Słowo Pańskie.                   

W: Chwała Tobie, Chryste!

 

UCZCZENIE KSIĘGI PISMA ŚWIĘTEGO

Następuje uczczenie Biblii. Mając przed sobą teksty, wszyscy odmawiają wspólnie czynią wyznanie wiary i przyrzeczenie:

Wierzę, że Pismo Święte jest przez Boga natchnione i dlatego jest Słowem Bożym. Wierzę, że Jezus Chrystus tylko swemu Kościołowi powierzył Pisma Święte, i dlatego od Kościoła winniśmy je przyjmować. Obiecuję rozwijać taki kult i szacunek dla Pisma świętego, o jakim poucza mnie Kościół
i przechowywać je w domu na honorowym miejscu. Obiecuję czytać i rozważać Biblię w rodzinie, aby jej słowa życia wiecznego były zawsze w moim umyśle, w moim sercu, na moich wargach, i by stały się normą mojego życia i moich bliskich.

Ojciec rodziny bierze do ręki Księgę Pisma Świętego, całuje ją i przekazuje następnym członkom rodziny następnie umieszcza się ją na przygotowanym miejscu.

 

MODLITWA KOŃCOWA

P: Zgromadzeni we wspólnocie naszej rodziny wokół Pisma Świętego, z ufnością zanieśmy do Boga nasze prośby, byśmy wszyscy zostali napełnieni szczególną miłością do tej świętej Księgi.

Kolejni członkowie rodziny odczytują poszczególne intencje, a wszyscy powtarzają wspólne wezwanie: Wysłuchaj nas, Panie.

1. Módlmy się za Kościół święty, by dla wszystkich jego dzieci Słowo Boże było utwierdzeniem wiary, stałym pokarmem modlitwy i życia duchowego. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za nasz naród, aby zachował i pogłębiał swoją wiarę i kulturę w oparciu o Chrystusową Ewangelię. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za tych, których Bóg specjalnym powołaniem przeznaczył do głoszenia Słowa Bożego, by nigdy nie zabrakło im sił i zapału do wypełniania tak zaszczytnego posłannictwa. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby Słowo Boże kształtowało ich codzienne życie i było mocą
w pokonywaniu trudności i pokus. Ciebie prosimy...

Módlmy się za wszystkich błądzących i szukających prawdy, aby w Piśmie Świętym znaleźli światło, które oświeca życie i nadaje mu sens. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas samych, za całą naszą rodzinę, aby obecność wśród nas natchnionego Słowa Bożego pogłębiało naszą wzajemną miłość na każdy dzień życia. Ciebie prosimy...

W: Ojcze nasz...

P. Ojcze Niebieski, racz przyjąć nasze modlitwy. Ześlij na nas światło Twojego Syna, który jest Wcielonym Słowem Bożym. Pomóż nam, przez umiłowanie Twego Słowa, rozumieć się i kochać wzajemnie. Spraw, by ta Księga Życia oświecała mroki naszego życia doczesnego i ułatwiała osiągnięcie szczęścia wiecznego. Niech ta Księga Słowa Bożego będzie od dziś szczególnym znakiem Twojej obecności w naszej rodzinie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

P: Niech nas błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. W: Amen.

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna

eKAI

Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej